Ana sayfa Ceza Sorgulamaları Vergi Kaçırmanın Cezası

Vergi Kaçırmanın Cezası

0
PAYLAŞ

Devletleri ayakta tutmaya devan edeb ve idame etmelerini sağlayan ana unsur vergi gelirleri olarak bulunmaktadır. Bu yüzden Vergi kaçırmanın caydırıcı müeyyideleri, vergi kanunu içerisinde yer alır. Bu caydırıcı cezalar genel manada para cezaları ile beraber paraya dönüşmeyecek derecede ağır yer alan hapis cezaları olarak dikkatleri çeker. Daha çok Vergi Usul Kanunundaki Vergi kayıp ve kaçakları konusunda cezaları üzerinde durmak istiyoruz.

Mükellef olan vatandaşın ya da sorumlu bulunan kişinin vergilendirme ile ilgili olarak bulunan ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik şekilde yapmasından dolayı verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini ya da eksik olarak tahakkuk ettirilmesi sonucunda V.U.K’un 341’inci maddesine göre vergi kaybı meydana gelmektedir. Biz de bu yazımız içerisinde sizlere Vergi Kaçırmanın Cezasını işleyeceğiz.

Mükellef veya sorumlu bulunan kişi tarafından üst kısımda belirtildiği hallerle vergi kaybına sebebiyet verilmesi nedeni ile V.U.K’un 344 üncü maddesi gereği vergi kaybı suçu meydana gelmiş olur. Vergi kaybı suçunu işlemiş kişilere, kayba uğratmış oldukları verginin bir katı tutarında kurum tarafından vergi cezası kesilir.

 

Vergi kaybına V.U.K’daki 359’uncu madde üzerinden yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi durumunda ise Kaçakçılık suçu işlenmektedir. Bu suçun sezası cezası da üç kat olarak uygulanmaktadır.

Vergi kaybına V.U.K’daki 360 uncu madde üzerinde yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi durumunda ise, suça iştirak olunmaktadır. Bu suçun cezası da bu fiillere iştirak eden kişilere bir kat olarak uygulanır.

Vergi inceleme işlemine başlanılmadan ya da takdir komisyonuna gönderilme işleminden sonra verilenler hariç olarak, kanuni zamanı geçtikten sonra verilmiş olan vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilebilecek olan ceza % 50 oranında uygulanır.

Hangi Hallerde Kaçakçılık Suçu İşlenmiş Olur Ve Cezası Nedir?

Vergi kanun hükümlerine göre tutulan veya düzenlenmiş olan, saklanma, ibraz mecburiyeti yer alan kişiler; defterde ya da kayıtların içerisinde hesap ve muhasebe hilesi gerçekleştiren kişiler, gerçekliği olmayan ya da kayıtlara konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına açılacak hesap açmış olanlar ya da defterlere kaydı zorunlu olan hesap ve işlemleri vergi matrahının düşmesi sonucunu meydana getirecek durumda tamamen veya kısmi şekilde başka belge, defter ya da diğer kayıt yerlerdinde kayıt edenlere kayıt, defter veya belgeleri tahrif eden vatandaşlar ya da gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı şekilde belge düzenlemiş kişiler ya da belgeleri kullanmış kişiler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Belirlenen hapis cezasının, para cezasına çevrilmesi konusunda, hapis cezasının her günü için, sanayi sektörü içerisinde çalışan on altı yaşından büyük işçiler için yasa içerisinde yürürlükte bulunan asgari ücretin 1 aylık brüt tutarının sadece yarısı esas alınmaktadır. Bunun yanında belirlenmiş olan bu para cezası ertelenmez.

Vergi kanunlarına göre tutulmuş ya da düzenlenen ve saklanma, ibraz mecburiyeti yer alan defteri, kayıtları ve belgeleri yok etmeye çalışan kişiler veya defter sayfalarını yok ettikten sonra yerine başka sayfalar koyanlar ya da hiç sayfa koymamış kişiler veya belgelerin asıl ya da suretlerinin tamamını veya kısmen sahte şekilde düzenleyen kişiler veya bu belgeleri kullanmış kişiler ile belgeleri Maliye Bakanlığıyla anlaşma durumu olmasa bile basmış bulunanlar ile sahte şekilde basan kişiler veya bu belgeleri kullanan vatandaşlar hakkında 18 aydan 3 yıla kadar mahkemeler tarafından ağır hapis cezası verilmektedir

Hangi Hallerde İştirak Suçu İşlenmiş Olur Ve Cezası Nedir?

Bu kapsamda birden fazla kişi V.U.K’daki 360’ıncı maddede sayılmış olan fiillerin icrasına iştirak ettikleri esnada fiili irtikâp eden vatandaşlarda ya da doğruca beraber işlemekte olan kişilerden her biri bundan ayrı şekilde maddi menfaat gözetmek şartıyla o fiile mahsus ceza ile cezalandırılır. Söz konusu fiilleri yapmaya azmettiren insanlara da aynı cezalar verilir. Bu fiillere maddi menfaat gözetilmeden iştirak eden kişilere fiile mahsus cezanın dörtte biri verilmektedir.

Bu fiillere maddi menfaat gözetmeden iştirak eden kişilere fiile mahsus cezanın dörtte bir hüküm verilir.

Vergi kaçırma cezalarının ağır olduğunu bilen vergi mükelleflerinin sayılarının ise çok az olduğuna inanıyoruz. Mali kültür yetersizliğinin yanında vergi kanunlarının yeterinde düzenli olmayışı, halkın anlayacağı basit bir dil ile yazıların gönderilmemesi, Herhangi bir kanun içeriğinin, Bakanlar kurulu kararı ile ya da geçici bulunan maddelerle oynanarak anlam bütünlüğünün bozulabilmesine neden olunması ve en önemlisi de vergi kanun maddelerinin sürekli değiştirilmesi sonucu, vergi mevzuatlarına karşı olan ilgisizliği de arttırmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK